Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Betekenis van enkele in de beschikking voorkomende begrippen:

NJBG: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis, gevestigd in Den Haag.

HB: het hoofdbestuur van de NJBG.

Activiteit: iedere door, of in opdracht van het HB georganiseerde activiteit, waartoe deelname openstaat.

Leiding: een door het HB aangewezen persoon die leiding geeft aan een activiteit.

Convocatie: een schriftelijke mededeling, gedaan door het HB, waarin één of meer activiteiten worden aangekondigd. 

1.2 Deze beschikking geldt voor iedere persoon, die deelneemt aan enige activiteit, zowel voor de deelnemers, als voor eventuele introducés.


Opgave en inschrijving:

2.1 Opgave voor activiteiten dient schriftelijk te geschieden op de in de convocatie aangegeven wijze.

2.2 De inschrijving dient door de deelnemer ondertekend te worden. Bij minderjarigheid van de deelnemer dient diens wettelijke vertegenwoordiger mede te ondertekenen.

2.3 Plaatsing als deelnemer geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijving voor de activiteit, tenzij het HB, op basis van eerdere ervaringen, anders beslist. Indien dit laatste het geval is, dient hiervan zo spoedig mogelijk bericht worden gedaan aan de inschrijvende persoon, met opgaaf van reden(en).

2.4 Ingeschreven deelnemers zijn zij die staan ingeschreven voor de activiteit op het Bureau NJBG maar daarvan nog geen bevestiging hebben ontvangen en zij die reeds een bevestiging hebben ontvangen.

2.5 Inschrijving voor een activiteit staat alleen open voor leden van de NJBG, tenzij de convocatie anders vermeldt.

2.6 Na de in de convocatie aangegeven sluitingsdatum, of eerder, krijgen degenen die zich hebben opgegeven schriftelijk bericht of zij al dan niet geplaatst zijn voor de activiteit.

2.7 Deelname aan zomerkampen is alleen mogelijk indien het NJBG lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar is voldaan. 

2.8 Het lidmaatschap wordt jaarlijks, zonder tegenbericht, stilzwijgend verlengd. 

Betaling:

3.1 Inschrijving voor een activiteit verplicht de deelnemer tot betaling van het voor de activiteit vastgestelde deelnamegeld, behoudens het in 3.2 bepaalde.

3.2 De algemeen voorzitter van de NJBG kan, indien hij/zij daartoe reden aanwezig acht, een deelnemer geheel of gedeeltelijk vrijstellen van betaling van het voor de activiteit vastgestelde deelnamegeld. Aanvragen met redenen omkleed dienen in een persoonlijk schrijven te worden gericht aan de algemeen voorzitter per adres Bureau NJBG.

3.3 De deelnemer dient het deelnamegeld te voldoen, volgens de in de convocatie aangegeven wijze.

3.4 Restitutie van het deelnamegeld vindt niet plaats bij zomerkampen bij annulering korter dan 7 dagen voor de activiteit, behoudens het in 3.5 en 3.7 gestelde.

3.5 Bij restitutie van het deelnamegeld worden aanbetalings- en administratiekosten in mindering gebracht. Deze kosten worden per annulering bepaald op basis van de al gemaakte kosten voor de activiteit.

3.6 Restitutie van het deelnamegeld bij annulering korter dan 7 dagen voor de aanvang van de activiteit vind alleen plaats bij:

* Overlijden van de deelnemer, of familielid van de deelnemer in de eerste of tweede graad;

* Ernstige ziekte van de deelnemer of van een familielid van de deelnemer in de eerste of tweede graad;

* Enige andere reden van gewichtige aard, zulks ter beoordeling van het HB.

3.7 Bij annulering van de activiteiten door het HB vindt volledige restitutie plaats, zonder inhouding van aanbetalings- en administratiekosten.

Aansprakelijkheid:

4.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade en/ of nadelige gevolgen die hij/ zij veroorzaakt heeft.

4.2 Noch de NJBG, noch de leden van het HB, noch de leiders van activiteiten zijn aansprakelijk voor de door de deelnemer, tijdens een activiteit geleden schade en/ of nadelige gevolgen.

4.3 Deelnemers worden geacht zelf een reis- en/of ongevallen verzekering te hebben. 

Leiding:

5.1 De leiding van een activiteit wordt door het HB aangewezen.

5.2 Tijdens de activiteit dienen de aanwijzingen van de leiding door de deelnemers te worden opgevolgd. Een deelnemer kan bij misdraging of andere ontoelaatbaarheden, door de leiding na overleg met twee of meerdere HB-leden, van verdere deelname worden uitgesloten.

Promotiemateriaal:

6.1 De NJBG mag op het kamp gemaakte foto's gebruiken voor eigen promotiemateriaal, tenzij de deelnemer daar van tevoren bezwaar tegen heeft gemaakt.


Slotbepalingen: 

7.1 Het HB houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma en/ of het deelnamegeld van een activiteit. Het HB stelt de ingeschreven deelnemers zo spoedig mogelijk in kennis van deze wijzigingen.

7.2 Het HB beslist in alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien. Indien noodzakelijk is het HB gerechtigd van deze beschikking af te wijken.

Beëindiging lidmaatschap, donateurschap of abonnement:

8.1 Opzeggen van het lidmaatschap, donateurschap of abonnement dient uiterlijk 31 december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te geschieden.