Reflectie ALV 2014

De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NJBG vond dit jaar plaats op zondag 19 januari 2014. Doel was reflectie op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar enerzijds, en het opstellen van actiepunten en het verzamelen van goede ideeën voor het komende jaar anderzijds. Tijdens de ALV van 2013 werd duidelijk dat de NJBG voor een aantal grote bestuurlijke veranderingen stond, onder meer vanwege het aantreden van een nieuwe voorzitter en enkele nieuwe bestuursleden. Er bleek tijdens deze ALV intern een hoop veranderd te zijn en nog niet al het werk was gedaan: desalniettemin was iedereen zeer tevreden met de vorderingen die er ten opzichte van de vorige jaren zijn gemaakt.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de stand van zaken tijdens de ALV van 2013 zijn de meer succesvolle zomerkampen in juli en augustus 2013, het vruchtbare en gezellige Kaderweekend in september 2013, de eerste medioren activiteit in lange tijd (georganiseerd door een nieuwe medioren coördinator) in november 2013, het 55-jarig lustrum van de NJBG en "last but not least" de nieuwe website, die direct na de ALV online werd gezet. Binnen het bestuur zijn er een aantal wijzigingen opgetreden: het secretarisschap van Mark Smit is overgenomen door Roos Berbers, Mark is op zijn beurt bestuurslid algemeen geworden om ons te ondersteunen met zijn jarenlange kennis van zaken, Mylene Jankowski is aangesteld als zomerkampcoördinator, Stijn Verhagen is medioren coördinator geworden en Eline Pollaert neemt naast haar bezigheden als junioren coördinator ook de taak van PR op zich voor de komende tijd. Willem Jespers blijft aan als voorzitter, Sanne Berbers als penningmeester, Jaco Schilp als bestuurslid algemeen en Lasse van den Dikkenberg als WEA voorzitter.

In samenspraak met de leden heeft het NJBG bestuur besloten om de bestuursvergadering maandelijks plaats te laten vinden en om daarnaast de leden maandelijks op de hoogte te houden van de gang van zaken via een korte online nieuwsbrief. De samenstelling van de werkgroepen is ook veranderd: de WEA werkgroep blijft bestaan, maar de WAO werkgroep wordt opgeheven en in plaats daarvan worden de medioren en junioren zelfstandige werkgroepen met hun eigen coördinatoren. Er zal gestreefd worden naar meer samenwerking bij het organiseren van dagactiviteiten, om zo de doorstroom en het onderlinge contact tussen de verschillende leeftijdsgroepen te bevorderen. Eline zal als PR-bestuurslid in samenspraak met de rest van het bestuur de zorg dragen voor het samenstellen van een heldere visie, nu de contouren van de vernieuwde NJBG in de loop van het afgelopen jaar duidelijk zijn geworden.

Wederom is tijdens de ALV het plezier van de bestuursleden in het draaiende houden van de NJBG duidelijk naar voren gekomen, ook al gaat misschien niet alles in één keer perfect of worden er fouten gemaakt. Iedereen voelt zich verantwoordelijk voor zowel zijn of haar taak binnen het bestuur als voor de vereniging in het algemeen, wat resulteert in een goede, ontspannen sfeer en veel enthousiasme bij het bedenken van nieuwe activiteiten of zomerkampen. Meermalen is onderstreept dat het deel uit maken van het bestuur van de NJBG vrijwillig is, maar daarom niet vrijblijvend: ook voor komend jaar willen de bestuursleden zich graag inzetten voor toegankelijke activiteiten die bovenal het beleven van geschiedenis voorop stellen!