Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Betekenis van enkele in de beschikking voorkomende begrippen: NJBG: de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis, gevestigd in Den Haag. HB: het hoofdbestuur van de NJBG. Activiteit: iedere door, of in opdracht van het HB georganiseerde activiteit, waartoe deelname openstaat. Leiden: een door het HB aangewezen persoon die leiding geeft aan een activiteit. Convocatie: een schriftelijke mededeling, gedaan door het HB, waarin één of meer activiteiten worden aangekondigd. 

1.2 Deze beschikking geldt voor iedere persoon, die deelneemt aan enige activiteit, zowel voor de deelnemers, als voor eventuele introducés.

Opgave en inschrijving:

2.1 Opgave voor activiteiten dient schriftelijk te geschieden op de in de convocatie aangegeven wijze.

2.2 De inschrijving dient door de deelnemer ondertekend te worden. Bij
minderjarigheid van de deelnemer dient diens wettelijke
vertegenwoordiger mede te ondertekenen.

2.3 Plaatsing als deelnemer geschiedt op volgorde van binnenkomst van de
inschrijving voor de activiteit, tenzij het HB, op basis van eerdere
ervaringen, anders beslist. Indien dit laatste het geval is, dient
hiervan zo spoedig mogelijk bericht worden gedaan aan de inschrijvende
persoon, met opgaaf van reden(en).

2.4 Ingeschreven deelnemers zijn zij die staan ingeschreven voor de
activiteit op het Bureau NJBG maar daarvan nog geen bevestiging hebben
ontvangen en zij die reeds een bevestiging hebben ontvangen.

2.5 Inschrijving voor een activiteit staat alleen open voor leden van de NJBG, tenzij de convocatie anders vermeldt.

2.6 Na de in de convocatie aangegeven sluitingsdatum, of eerder, krijgen
degenen die zich hebben opgegeven schriftelijk bericht of zij al dan
niet geplaatst zijn voor de activiteit.

2.7 Deelname aan zomerkampen is alleen mogelijk indien het NJBG lidmaatschap voor het lopende verenigingsjaar is voldaan. 

2.8 Het lidmaatschap wordt jaarlijks, zonder tegenbericht, stilzwijgend verlengd. 


Betaling:

3.1 Inschrijving voor een activiteit verplicht de deelnemer tot betaling
van het voor de activiteit vastgestelde deelnamegeld, behoudens het in
3.2 bepaalde.

3.2 De algemeen voorzitter van de NJBG kan, indien hij/zij daartoe reden
aanwezig acht, een deelnemer geheel of gedeeltelik vrijstellen van
betaling van het voor de activiteit vastgestelde deelnamegeld. Aanvragen
met redenen omkleed dienen in een persoonlijk schrijven te worden
gericht aan de algemeen voorzitter per adres Bureau NJBG.

3.3 De deelnemer dient het deelnamegeld te voldoen, volgens de in de convocatie aangegeven wijze.

3.4 Restitutie van het deelnamegeld vindt niet plaats bij annulering
korter dan 22 dagen voor de activiteit, behoudens het in 3.5 en 3.7
gestelde.

3.5 Bij restitutie van het deelnamegeld worden aanbetalings- en
administratiekosten in mindering gebracht. Deze bedragen 10% van de
deelnameprijs met een minimum van € 12,=. Is het deelnamegeld minder dan
€ 23,= dan wordt de helft van de deelnameprijs in rekening gebracht.

3.6 Restitutie van het deelnamegeld bij annulering korter dan 22 dagen
voor de aanvang van de activiteit vind alleen plaats bij: * Overlijden
van de deelnemer, of familielid van de deelnemer in de eerste of tweede
graad; * Ernstige ziekte van de deelnemer of van een familielid van de
deelnemer in de eerste of tweede graad; * Enige andere reden van
gewichtige aard, zulks ter beoordeling van het HB.

3.7 Bij annulering van de activiteiten door het HB vindt volledige
restitutie plaats, zonder inhouding van aanbetalings- en
administratiekosten.


Aansprakelijkheid:

4.1 De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade en/ of nadelige
gevolgen die hij/ zij veroorzaakt heeft, voor zover die schade en/ of
aansprakelijkheid niet worden gedekt door de Wettelijke
Aansprakelijkheidsverzekering van de NJBG.

4.2 De NJBG heeft een ongevallenverzekering voor begeleiders van
activiteiten, echter noch de NJBG, noch de leden van het HB, noch de
leiders van activiteiten zijn aansprakelijk voor de door de deelnemer,
tijdens een activiteit gelden schade en/ of nadelige gevolgen.

4.3 Deelnemers worden geacht zelf een reis- en/of ongevallen verzekering te hebben. 


Leiding:

5.1 De leiding van een activiteit wordt door het HB aangewezen.

5.2 Tijdens de activiteit dienen de aanwijzingen van de leiding door de
deelnemers te worden opgevolgd. Een deelnemer kan bij misdraging of
andere ontoelaatbaarheden, door de leiding na overleg met twee of
meerdere HB-leden, van verdere deelname worden uitgesloten.


Promotiemateriaal:

6.1 De NJBG mag op het kamp gemaakte foto's gebruiken voor eigen promotiemateriaal, tenzij de deelnemer daar van tevoren bezwaar tegen heeft gemaakt.

Slotbepalingen: 

7.1 Het HB houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
het programma en/ of het deelnamegeld van een activiteit. Het HB stelt
de ingeschreven deelnemers zo spoedig mogelijk in kennis van deze
wijzigingen.

7.2 Het HB beslist in alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden
niet voorzien. Indien noodzakelijk is het HB gerechtigd van deze
beschikking af te wijken.


Beëindiging lidmaatschap, donateurschap of abonnement:

8.1 Opzeggen van het lidmaatschap, donateurschap of abonnement dient
uiterlijk één november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk te
geschieden. 

NJBG, Postbus 11228, 2301 EE Leiden